Excel Cơ bản

Nội dung khóa học

Khoá học trang bị kiến thức cơ bản về bảng tính; kỹ năng sử dụng Microsoft Excel: Thao tác với các ô tính, thao tác trên các trang tính, biểu thức và hàm, định dạng một ô, một dãy ô, vẽ biểu đồ, kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính.

Một số nội dung chính:

  • Tổng quan về MS Excel
  • Tổ chức môi trường làm việc
  • Nhập dữ liệu
  • Sử dụng hàm của Excel
  • Trình bày bảng biểu
  • Xử lý dữ liệu
  • Đồ thị và đồ hoạ
  • Trình bày trang in

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
IU04 Excel Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (8 buổi) 09/03/2021 570.000 Đăng ký